Lào Cai 16° - 19°
Danh sách lãnh đạo châu Hồng Hà - Trung Quốc

1.   Diêu Quốc Hoa – Bí thư Châu ủy

2.  La Bình – Phó Bí thư Châu ủy; Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

3. Thịnh Cao Cử – Phó Bí thư Châu ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Châu ủy

4.   Phổ Thiệu Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

5.   Nhiếp Minh - Chủ tịch Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

6.  Lý Thành Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó châu trưởng Thường trực Chính quyền nhân dân châu

7. Long Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Mông Tự

8.  Dương Văn Hữu - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật châu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra giám sát châu

9.   An Trị Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp châu

10.  Lưu Thân Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Trưởng Ban Tổ chức Châu ủy

11. Sài Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Tư lệnh viên Phân Quân khu châu Hồng Hà

12. Chiêu Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Thư ký trưởng Châu ủy, Trưởng Ban Mặt trận thống nhất Châu ủy

13.  Lý Hồng Phần - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy.

14. Lý Ý Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

15. Đặng Uy - Ủy viên Ban Thường vụ Châu ủy, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

16. Tôn Quảng Ích – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

17. Trần Quân – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

18. Phổ Cúc Hồng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

19.   Khương Nhân Bân – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

20.   Hướng Tòng Khoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

21.  Thang Vệ Đông – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân châu

22.  Cúc Vân Côn – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

23.   La Vinh Húc – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

24.  Hứa Dương – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu, Cục trưởng Cục Công an châu

25.   Chu Dũng – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

26.   Hà Dân – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

27.  Thường Bân – Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu

28. Khổng Lệnh Thanh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

29.Triệu Hướng Tiền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

30. Chu Bích Phấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

31. Lý Quốc Dân – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

32.Hoàng Đức Lượng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập